หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 
 
 
 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่
   
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม
   
ปรับปรุงคลองบังคับน้ำ ควบคุมการส่งและระบายน้ำ
 
 
 
 
ก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
   
สนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการท่องเที่ยว
   
ส่งเสริมอาชีพ และการบริการด้านการท่องเที่ยว
 
 
 
 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนารายได้ เพื่อให้เกิดความสมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืน
   
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ สินค้าท้องถิ่น (OTOP)
   
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและเกษตรกร
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้นำชุมชน
   
ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์คนพิการ คนชรา ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
   
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และห่างไกลยาเสพติด
   
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
   
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย
 
 
   
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667