หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 


นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัด อบต.ศรีคีรีมาศ


นางจิรา แก้วทุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


นายเสกศักดิ์ สุโพ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
 


นางปิยะวรรณ ศรีพยัคฆ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวนิภา สายสุด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกัตติกา เดียวสุขประเสริฐ
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวสุนันทา ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรรณิดา จิตโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวขนิษฐา บุญหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายเจษฎา นาจิ๋ว
พนักงานขับรถยนต์


นายไพศาล หุ่นสิงห์
นักการภารโรง


นางสาวณัฐพร คงคา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนฯ
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-7206