หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 


นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัด อบต.ศรีคีรีมาศ


นางจิรา แก้วทุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


นายเสกศักดิ์ สุโพ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
 


นายฐิติ กันนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวกัตติกา เดียวสุขประเสริฐ
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวสุนันทา ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรรณิดา จิตโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวขนิษฐา บุญหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายเจษฎา นาจิ๋ว
พนักงานขับรถยนต์


นายไพศาล หุ่นสิงห์
นักการภารโรง


นางสาวณัฐพร คงคา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนฯ
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-7206