หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 


นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัด อบต.ศรีคีรีมาศ


นายจรัสพงศ์ พิชัยพรลภัส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
 
สำนักปลัด
 


นางสาวเธียรธีรา พิทยะวรนันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวสุนันทา ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-947667 ต่อ 11


นายเสกศักดิ์ สุโพ
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ


นางปิยะวรรณ ศรีพยัคฆ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกัตติกา เดียวสุขประเสริฐ
นิติกรปฎิบัติการ


นางสาวสุนันทา ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรรณิดา จิตโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวขนิษฐา บุญหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายเจษฎา นาจิ๋ว
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667