หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
โทร : 055-947667 ต่อ 13


นายจรัสพงศ์ พิชัยพรลภัส
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายระเวง เสิอสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-947667 ต่อ 19


นางสาวเรวิสา แสงคำ
ผุ้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 055-947667 ต่อ 21


นางรุ่งหทัย คงนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-947667 ต่อ 17


นางสาวเธียรธีรา พิทยะวรนันท์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-947667 ต่อ 11