หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
โทร : 055-947667 ต่อ 13


-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางจิรา แก้วทุ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 055-947667 ต่อ14


นายระเวง เสิอสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-947667 ต่อ 19


นางสาวเรวิสา แสงคำ
ผุ้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 055-947667 ต่อ 21


นางวิลาสินี จันทร์รอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-947667 ต่อ 17


นางพลลภัตม์ สัยยาคม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 055-947667 ต่อ 22