หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 
 
 
  ชาวบ้านในเขตตำบลศรีคีรีมาศ มีวิถีชีวิตอยู่กับแบบชนบท ใกล้ชิดธรรมชาติ มีการดำเนินชีวิตอยู่กับแบบเรียบง่าย ชาวบ้านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
 
 
  ศาสนสถาน ในเขตตำบลศรีคีรีมาศ มี 2 แห่ง คือ  
 
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม      
 
วัดเขาลานพระวณาราม      
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ นับถือศาสนาพุทธ
 
 
 
  สถาบันการศึกษา ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ มีสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่  
 
โรงเรียนบ้านหนองตลับ (ระดับประถม)      
 
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา (ขยายโอกาส)      
 
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม (มัธยมปลาย)      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคีรีสุวรรณาราม (กรมศาสนา)      
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณคีรี      
 
 
 
  มีศูนย์บริการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศรีคีรีมาศ)
  มีบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
 
ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมฯ จำนวน 1 คน
 
พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คน
 
อสม. จำนวน 80 คน
 
 
 
  ประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ เป็นประเพณีที่มีการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไว้ก็คือ ประเพณีสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีลอยกระทง ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
 
ประเพณีการทำขวัญผึ้ง ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี (เดือนไทย)
 
ประเพณีสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี
 
ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667