หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งของการขาดราชการ การทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ พ.ศ.2559 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล [ 24 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)