หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว995 การเสนอผลงานเพื่อประเมินคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี best practice การจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุโขทัย  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว990 แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เกษียณสร้างสุข Happy Retirement รุ่นที่ 3  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว991 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว989 แจ้งการปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว988 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว993 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.2/ว992 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับสถาบันการศึกษาฯ  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2433 การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2435 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2434 การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ระบบใหม่  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2432 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พ.ศ. 2559 -2563 ปีงบประมาณ พศ. 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว2422 การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.5/ว2423 ทั่วไป สท0023.5/ว2423 ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS ประจำปี 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท 0023.3/ว2421 รานงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานรัฐ ปี 2563  [ 2 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2420 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
สท0023.3/ว2414 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้  [ 1 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 911
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-7206