หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอนัน ปิ่นโตนด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สท0023.3/ว357 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ เอกสาร1 ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.3/ว356 ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.2/ว878  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.3/ว853 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงวดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.2/ว865 การจัดสรรอัตรากำลังผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.3/ว358 รายงานผลการดำเนินงาน e - Plan เดือนมกราคม 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 352 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 [ เอกสาร1 ]  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 870 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 869 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ เอกสาร1 ]  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 868 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.2/ว 864 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น จากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท 0023.1/ว 866 ขอความอนุเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.3/ว350 เลื่อนกำหนดการประชุมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแหล่งน้ำฯ  [ 22 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว349 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว837 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
สท0023.4/ว818 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 985
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-928-7206