หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
นางสาวสุชาดา ศรียาภัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
''อ่างเก็บนํ้าคลองข้างใน''
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
อบต.ศรีคีรีมาศ
1
2
3
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรแยกตามเพศรายหมู่บ้าน จำนวนประชากร 5,309 คน ณ เดือนเมษายน 2557
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
 
  1   บ้านท่าดินแดง 326 344 670    
2   บ้านโนนประดู่ 323 326 649  
  3   บ้านหลุมแห้ว 222 257 479    
4   บ้านหนองตลับ 251 271 522  
  5   บ้านทานตะวัน 257 246 503    
6   บ้านโว้งสระตลุง 220 217 437  
  7   บ้านหนองหญ้าไซ 210 181 391    
8   บ้านกงเสลียง 194 184 378  
  9   บ้านสุวรรณคีรี 306 283 589    
10   บ้านโนนป่าแดง 137 137 274  
  11   บ้านโนนใหญ่ 202 215 417    
    รวมทั้งสิ้น 2,648 2,661 5,309  
 
 
 
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง และเป็นที่ราบเชิงเขา โดยทิศตะวันตกเป็นภูเขา (อุทยานแห่งชาติรามคำแหง) มียอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,200 เมตร หลายแห่ง เช่นยอดเขาพระแม่ย่า , ยอดเขาเจดีย์ และลาดลงมาทางทิศตะวันออก
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีภูมิอากาศแบ่ง เป็น 3 ฤดูกาล ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งในช่วงฤดูหนาวพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ จะมีอากาศเย็น ส่วนยอดเขาจะมีอากาศหนาวจัด ประมาณ 8-10 องศาเซลเซียส และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดสุโขทัยและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ
 
 
 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคีรีมาศ มีประชากรเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีจำนวนมากที่อยู่รอบนอกเขตชุมชน พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกปลูกตามฤดูกาล เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่วเขียวผิวมัน และพืชสวนครัว พื้นที่การเกษตร ประมาณ 13,000 ไร่ จำนวนครัวเรือนในภาคการเกษตรกรรมประมาณ 1,500 ครัวเรือน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-947-667